phug/src/Phug/LexerLexerInterface.php

Interfaces

LexerInterface